KVKK

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (“KVKK”) USUL VE ESASLARI UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI HAKKINDA MÜŞTERI AYDINLATMA METNİ

Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan kişiler dâhil, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri ile ilişkili tüm şahıslara ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem vermekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından çıkartılan kanun sınırları çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

Kişisel verileriniz, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle beraber; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilecektir. Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetlerinin ürün ve hizmetlerinden yararlandığınız müddetçe kişisel verileriniz oluşturularak ve güncellenerek işlenebilecektir. Ayrıca, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri hizmetlerini kullanmak niyetiyle internet sayfamızı kullandığınızda, internet sitemizi ziyaret ettiğinizde kişisel verileriniz işlenebilecektir.

Toplanan kişisel verileriniz, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların ilgili birimlerimiz tarafından yapılması, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetlerin’in ve Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetlerin’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetlerin’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde işlenecektir.

2. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği
Toplanan kişisel verileriniz; Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların birimlerimiz tarafından yapılması, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarınıza göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetlerin’in ve Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetlerin’in ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ile Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetlerin’in insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVK Kanunu’nun 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

3. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetlerin’in sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeple toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde Sayılan Hakları
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi aşağıda düzenlenen yöntemlerle Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetlerine iletmeniz durumunda, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;
- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

6698 sayılı Kanun’un 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetlerine iletebilirsiniz. Kişisel Verileri Koruma Kurulu, şu aşamada herhangi bir yöntem belirlemediği için, başvurunuzu, 6698 sayılı Kanun gereğince, yazılı olarak Siyah Cadde Reklam Tanıtım Hizmetleri’e iletmeniz gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile talep dilekçenizi bizzat elden teslim edebilir, noter kanalıyla veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen diğer yöntemler ile gönderebilir veya info@siyahcadde.com adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

2002 © 2019 Siyahcadde Reklam Tanıtım Hizmetleri | Her hakkı saklıdır. | SiteMaps